• CPC 06.2021 Bydgoszcz
 • Platforma Elearningowa

Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie powinno być okresowo powtarzane. 

Kodeks Pracy art. 2373 § 21

 

ZRÓDŁA PRAWA PRACY TO:

 • Konstytucja RP- zapisy postulatywne uszczegółowione w ustawach irozporządzeniazh,
 • przepisu UE - głównie rozporządzenia i dyrektywy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców,
 • przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracownikóew ipracodawców,
 • postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych,
 • postanowienie regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

SZKOLENIE OKRESOWE NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH  ( 8  godzin szkolenia). 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku w sytuacjach zagrożeń.

 

Ramowy Program

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddzialywania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Okoliczności i przyczyny charekterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związane nimi profilaktyka.

Szkolenia kończą się egzaminem oraz wydaniem zgodnego z wymogami zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH ( 8 godzin szkolenia).

Szkolenie BHP przeznaczone dla pracodawców, właścicieli zakładów, firm, dyrektorów, prezesów spółek, kierowników i innych osób kierujących pracownikami. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności  a w szczególności oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowanie bezpiecznych i higienicznych waruków pracy, ochrany pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Tematyka szkolenia:

 • Szczegółowa analiza zmian Kodeksu Pracy, 
 • Czas pracy, jego ewidencja i rozliczanie - ćwiczenia,
 • Zatrudnianie bezrobotnych - ciążące obowiązki na pracodawcy,
 • Ile czasu posiada pracodawca na dokonanie wszystkich zmian i uzupełnień.

 

Nowe przepisy o zwolnieniach grupowych

 • Kiedy zwolnienie jest zwolnieniem grupowym.
 • Wysokość i zasady wypłaty odpraw pracownikom
 • Jak minimalizować koszty zwolnień pracowników,
 • Dokumentacja pracownicza w firmie
 • Co trzeba zmienić i wprowadzić do obowiązkowej dokumentacji pracowników.
 • Obowiązkowe zmiany w umowach o pracę
 • Mobbing, molestowanie, pojęcia równouprawnienia w stosunkach pracy
 • Interpretacje, kiedy występują.
 • Odpowiedzialność karna pracodawcy, odszkodowania
 • Nowe elastyczne formy i systemy zatrudnienia pracowników
 • Oszczędność w zatrudnianiu - zmiany form...
 • Wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę poza granicami kraju
 • Zmiany w przepisach BHP

 

Jakie sprawy z zakresu BHP pracodawca musi pisemnie uzgodnić z pracownikami. Czy wiesz, że od 10 zatrudnionych obowiązkowo musi być powołana w zakładzie służba BHP!!!  Jak powołać i jej funkcjonowanie? Kiedy bezwzględnie należy takie służby powołać? Kiedy i w jaki sposób można tego uniknąć!?

 • Odpowiedzialność karna w tym również finansowa pracodawcy.

 

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI ( 16 godzin szolenia).

 

Cena szkolenia uzależniona jest od zakresu - prosimy o kontakt

 

więcej informacji: tel.52 324 97 52 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne Terminy Szkoleń

zgłoszenia online...

Certyfikat Komperencji Zawodowych Przewoznika Drogowego CPC - Bydgoszcz
Szkolenie Okresowe Kierowcy (SO) - zgłoszenie online
Czas Pracy Kierowcy (CPK) - zgłoszenie online
Obsługa Tachografu Cyfrowego (OTC) - zgłoszenie online
Kwalifikacja Wstępna (KW) - zgłoszenie online
BHP Prawo Pracy (BHP) - zgłoszenie online