• CPC 06.2021 Bydgoszcz
  • Platforma Elearningowa

 Szanowni Państwo


W związku z ubieganiem się przez Fundację Akademia Transportu z siedzibą w Bydgoszczy o uzyskanie dofinansowania w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, podziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Akademia Transportu zaprasza do udziału w konkursie i składania ofert na wykonanie produktu pod nazwą „Multimedialna platforma e-learningowa do szkolenia i nauczania przewoźników i kierowców zawodowych w transporcie drogowym". Wszystkie informację dotyczące zapytania konkursowego podane są w poniższym załączniku.

 

 

Zapytanie Ofertowe:

 

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy e-learningowej do samodzielnej nauki i przygotowania się do egzaminów. Rolą projektu jest stworzenie takiej platformy szkoleniowej, która pozwoli osiągnąć pełną, wymaganą wiedzę i w pełni przygotować się do egzaminów. Wyrób (platforma) musi być dostępna poprzez Internet dla uczestników, którym administrator przekaże odpowiedni indywidualny login i hasło.  

 

1. Opracowanie i wykonanie  wyrobu pod nazwą „Multimedialna platforma e-learningowa do szkolenia i nauczania przewoźników i kierowców zawodowych w transporcie drogowym” spełniającego poniższe wymagania:

 

a) Opracowanie merytoryczne i audiowizualne   przygotowania do egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w przewozie osób i w przewozie rzeczy w zakresie określonym w załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 oraz Zarządzenia Nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28.08.2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.
Zakres materiału musi obejmować typowe testy i zadania do rozwiązania. Czas szkolenia powinien zawierać się w ilości od 50 do 70 godzin.

 

b) Opracowanie merytoryczne i audiowizualne przygotowania do egzaminu w postaci testu kwalifikacyjnego do uzyskania świadectwa kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (z późn. zm.). Czas szkolenia powinien zawierać się w ilości określonej w podanym rozporządzeniu.

 

c) Opracowanie merytoryczne w zakresie szkolenia okresowego kierowców wymaganego co 5 lat, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (z późn. zm.). Czas szkolenia 35 godzin.

 

Wymogi techniczne:

  • Program ma być w miarę prosty w obsłudze (przyjazny dla użytkownika),
  • Wymagane jest opracowanie Instrukcji obsługi programów,
  • Część merytoryczna musi być odczytywana głosowo przez lektora/lektorkę i jednocześnie tekst musi być widoczny na ekranie monitora. Zalecane są (opcjonalnie) ilustracje adekwatne do tekstu.
  • Po każdym module wymagane są testy sprawdzające.
  • Program musi mieć możliwość aktualizacji części merytorycznej zgodnie ze zmianą przepisów.
  • Wymaga się, aby całość była spójnym systemem wizualnym,
  • zalecana jest opcja poszerzania platformy o kolejne moduły (nie wymagana).

 

Pełna treść zapytania ofertowego oraz wzór odpowiedzi do pobrania poniżej:

 

Zapytanie Ofertowe .doc

Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe .doc

Szkolenie Okresowe Kierowcy

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe

W związku z ubieganiem się przez Fundację Akademia Transportu z siedzibą w Bydgoszczy o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Fundacja Akademia Transportu zaprasza do udziału w konkursie i składania ofert na wykonanie produktu pod nazwą „Multimedialna platforma e-learningowa do szkolenia i nauczania przewoźników i kierowców zawodowych w transporcie drogowym". Wszystkie informację dotyczące zapytania konkursowego podane są w rozwiniętym artykule

[ SZCZEGÓŁY ]

AKADEMIA TRANSPORTU DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

AKADEMIA TRANSPORTU DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę dla młodych przedsiębiorców, którzy pragną się rozwijać. Nasza oferta to kompleksowa pomoc przy organizacji pracy, doradztwo oraz szereg przydatnych usług do profesjonalnego działania biznesu

[ SZCZEGÓŁY ]

BONY SZKOLENIOWE DOSTĘPNE W PUP

BONY SZKOLENIOWE DOSTĘPNE W PUP

UWAGA OSOBY BEZROBOTNE DO 30 ROKU ŻYCIA!

Bony szkoleniowe do wysokości 3940,00 zł na osobę dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

[ SZCZEGÓŁY ]

Dofinansowanie szkoleń pracowników

Dofinansowanie szkoleń pracowników

Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń pracowników według indywidualnych potrzeb i propozycji pracodawców.

 

Wielkość dofinansowania wynosi : 100% dla mikroprzedsiębiorstw ( zatrudniających mniej niż 10 pracowników), 80% dla pozostałych przedsiębiorstw.

[ SZCZEGÓŁY ]

Aktualne Terminy Szkoleń

Aktualne Terminy Szkoleń